1. ÜLDTINGIMUSTE KASUTUSALA
1.1. Üldtingimused reguleerivad Patsiendi ja VIPMEDICUMi vastastikuseid õigusi ja kohustusi VIPMEDICUMi poolt Patsiendile meditsiini- ja esteetiliste teenuste osutamisel.
1.2. Kui Üldtingimused on vastuolus Patsiendi ja VIPMEDICUMi vahel sõlmitud meditsiini- või esteetiliste teenuste osutamise tingimustega, kehtivad meditsiini- või esteetiliste teenuste osutamise konkreetse lepingu tingimused
2. MÕISTED
2.1. Üldtingimused – käesolevas dokumendis sätestatud ja antud ajahetkel kehtivad üldtingimused.
2.2. VIPMEDICUM – äriühing VipMedicum OÜ (registreerimisnumber 12865877)
2.3. Patsient (klient) – isik, kellele VIPMEDICUM osutab meditsiini- või esteetilist teenust või kes on VIPMEDICUMile avaldanud soovi saada sellist teenust.
2.4. Meditsiiniteenus – VIPMEDICUMi meditsiinitöötaja tegevus haiguse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks. Peale selle on VIPMEDICUMi meditsiinitöötaja tegevuse ja tema tehtud protseduuride eesmärk parandada Patsiendi elukvaliteeti ta organismi tõsise sekkumise teel. Meditsiiniteenused hõlmavad muuhulgas ka nahahaiguste ravi, injektsioone ja kirurgilisi protseduure.
2.5. Esteetiline kirurgia – VIPMEDICUMi töötaja tegevus, mille eesmärk on parandada Patsiendi elukvaliteeti, kuid mis kehtivate õigusaktide järgi ei kvalifitseeru meditsiiniteenusteks. Esteetilised teenused hõlmavad muuhulgas kosmeetilisi näohooldusi, mis ei kujuta endast suurt sekkumist Patsiendi organismi.
2.6. Teenus – VIPMEDICUMi pakutavad meditsiini- ja esteetilised teenused koos. VIPMEDICUMi osutatavad teenused on kirjas VIPMEDICUMi veebilehel www.vipmedicum.ee teenuste loetelus. Kehtivat loetelu võidakse aeg-ajalt muuta.
3. VASTUVÕTULE REGISTREERIMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE
3.1. Patsient saab teenuse osutamiseks vastuvõtule registreerumise soovi avaldada järgmistel viisidel:
3.1.1. VIPMEDICUMi  veebilehe lingil  www.vipmedicum.ee/broneeri-online/;
3.1.2. telefoni teel, helistades numbrile (+372) 6 590 231 kliiniku tööaegadel;
3.1.3. e-posti aadressil vipmedicum@vipmedicum.ee;
3.1.4. kohapeal kliiniku administraatori juures.
3.2. Patsienti loetakse teenuse osutamiseks vastuvõtule registreerituks, kui VIPMEDICUM saadab Patsiendile vastava kinnituse. Kui VIPMEDICUM ei ole Patsiendile kinnitust saatnud, loetakse Patsient teenuse osutamisele mitte registreerituks.
3.3. VIPMEDICUMi veebilehe kaudu või e-posti teel esitatud registreerimistaotlused kinnitab kliinik e-posti teel / SMS-iga ühe tööpäeva jooksul. Kui Patsient ei saa VIPMEDICUMilt registreerimise kinnitust nimetatud aja jooksul, võib Patsient  Teenuse saamisele registreerumiseks VIPMEDICUMiga ise ühendust võtta.
3.4. Telefoni teel või kohapeal VIPMEDICUMi administraatori juures esitatud registreerimistaotlused kinnitab kliinik üldiselt kohe ja erandjuhtudel hiljem Patsiendile teada antud aja jooksul.
3.5. VIPMEDICUM registreerib Patsiendi esimesele võimalikule vastuvõtule või Patsiendi soovil  sobivaimale võimalikule vastuvõtule.
3.6. Patsiendi ja VIPMEDICUMi vaheline Teenuse osutamise Leping loetakse sõlmituks alates Patsiendi registreerimisest VIPMEDICUMi vastuvõtule. Teenuse osutamise Leping hõlmab üldtingimusi, VIPMEDICUMi konfidentsiaalsuspoliitikat www.vipmedicum.ee/isikuandmete-tootlemise-kord/ ning Patsiendiga suuliselt või kirjalikult kokku lepitud tingimusi. Peale nende dokumentide reguleerivad Patsiendi ja VIPMEDICUMi õigussuhet VIPMEDICUMi sisetingimused, millest Patsienti teavitatakse (näiteks arsti vastuvõtuaeg, sisekorraeeskirjad ja ravijärjekorrad), samuti kehtivad õigusaktid. Üldtingimused kehtivad Patsiendi kohta ja Teenuse osutamiseks vastuvõtule registreerimise taotlemisel.
4. VASTUVÕTU TÜHISTAMINE PATSIENDI POOLT
4.1. Kui Patsient ei saa vastuvõtule tulla registreeritud ajal, teavitab ta sellest VIPMEDICUMi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne vastuvõtu algust ühel järgmistest viisidest:
4.1.1. telefoni teel, helistades numbrile (+372) 6 590 231 kliiniku tööaegadel;
4.1.2. kohapeal kliiniku administraatori juures;
4.1.3. e-posti aadressil vipmedicum@vipmedicum.ee.
4.2. Kui Patsient teavitab VIPMEDICUMi vastuvõtust loobumisest punktis 4.1 toodud nõuete kohaselt, tühistab VIPMEDICUM Patsiendi vastuvõtuaja ja broneerib Patsiendile tema soovil uue vastuvõtuaja.
4.3. Kui Patsient ei teavita VIPMEDICUMi vastuvõtust loobumisest punktis 4.1 toodud nõuete kohaselt, on VIPMEDICUMil õigus nõuda Patsiendilt VIPMEDICUMi hinnakirjas nimetatud teenuse eest tasu.
5. VASTUVÕTULE TULEK
5.1. Kui Patsient hilineb vastuvõtule mõjuval põhjusel kauem kui 15 minutit, on VIPMEDICUMil õigus keelduda Teenuse osutamisest ja pakkuda Teenuse saamiseks teist aega. Muust ajast keeldumise korral on VIPMEDICUMil õigus nõuda Patsiendilt VIPMEDICUMi hinnakirjas nimetatud Teenuse eest tasu või vastavalt lühendada protseduuri aega (kui see on näidustuste järgi võimalik).
5.2. Vastuvõtule saabumisel peab Patsiendil olema kaasas fotoga isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või juhiluba). Dokumendi puudumisel on VIPMEDICUMil õigus keelduda Teenuse osutamisest ja nõuda Patsiendilt VIPMEDICUMi hinnakirjas nimetatud Teenuse eest tasumist Teenuse osutamiseks valmistumisega seotud kulude katteks.
6. TEENUSE OSUTAMINE JA PATSIENDI NING VIPMEDICUMi KOOSTÖÖ
6.1. Patsient ja VIPMEDICUMi töötajad suhtlevad omavahel viisakalt ja lugupidavalt.
6.2. Teenuse osutamise Lepingu alusel kohustub VIPMEDICUM pakkuma Patsiendile Teenust ja Patsient maksma Teenuse eest üldtingimuste järgi ning teavitama kliinikut kõikidest talle teada olevatest Teenuse osutamiseks vajalikest asjaoludest ning osutama VIPMEDICUMile Teenuse osutamiseks kaasabi.
6.3. Parima tulemuse saavutamiseks teevad Patsient ja VIPMEDICUM koostööd. Patsient järgib VIPMEDICUMi spetsialisti soovitusi harjumuste ja elustiili muutmiseks, et säilitada Patsiendi hea tervis ja parandada tema elukvaliteeti.
6.4. Üldiselt osutab VIPMEDICUM Teenust eesti või vene keeles ega ole kohustatud Teenust osutama mõnes muus keeles. VIPMEDICUM osutab Patsiendiga kokku lepitud teenust muus keeles, võttes arvesse Patsiendi ja vastavat Teenust osutava VIPMEDICUMi töötaja keeleoskust.
7. MEDITSIINITEENUSTE OSUTAMISE ISEÄRASUSED
7.1. Kui osutatav Teenus on meditsiiniteenus, kohustub VIPMEDICUM lisaks punktides 2.4 ja 6.3 nimetatud teenustele
7.1.1. teavitama Patsienti läbivaatuse tulemustest ja Patsiendi terviseseisundist, võimalikest haigustest ja nende arengust, vajaliku meditsiiniteenuse kättesaadavusest, selle olemusest ja eesmärgist, selle osutamisega seotud riskidest ja tagajärgedest, samuti muudest võimalikest meditsiiniteenustest, välja arvatud juhud, kui Patsient ei soovi saada teavet ja sellega ei piirata Patsiendi ja teiste isikute õigustatud huvisid;
7.1.2. saama Patsiendilt enne meditsiiniteenuse osutamist tema teadliku nõusoleku;
7.1.3. hoidma saladuses meditsiiniteenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmeid Patsiendi isiksuse, terviseseisundi ja isikliku elu üksikasjade kohta;
7.1.4. korralikult dokumenteerima meditsiiniteenuse osutamise ja säilitama vastavad dokumendid.
7.2. Meditsiiniteenus peaks Teenuse osutamise ajal vastama vähemalt üldisele meditsiinitasemele ja seda tuleks osutada hoolsusega, mida tavaliselt oodatakse meditsiiniteenust osutavalt isikult. Vajadusel on meditsiinitöötaja kohustatud kaasama teisi spetsialiste.
7.3. Nagu igal teisel meditsiiniteenust osutaval isikul, ei saa olla ega ole ka VIPMEDICUMil õigust anda lubadusi Patsiendi tervenemise kohta.
7.4. VIPMEDICUM ja otsest meditsiiniteenust osutav meditsiinitöötaja vastutavad oma kohustuste rikkumise eest meditsiiniteenuse osutamisel, eelkõige diagnoosimis- ja ravivigade eest ning Patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest.
7.5. Meditsiiniteenuse osutamisel vastutab VIPMEDICUM ka teiste kliinikule teenuseid osutavate juriidiliste isikute tegevuse ja meditsiiniteenuse osutamiseks kasutatud seadmete rikete eest.
7.6. Seaduse järgi on Patsient kohustatud tõendama VIPMEDICUMi ja vahetult meditsiiniteenust osutava meditsiinitöötaja vastutuse aluseks oleva asjaolu, välja arvatud juhud, kui meditsiiniteenuse osutamine Patsiendile ei ole nõuetekohaselt dokumenteeritud.
7.7. Patsiendi kahju hüvitamise nõude aegumistähtaeg on kolm aastat hetkest, mil talle sai teatavaks VIPMEDICUMi või meditsiinitöötaja poolne kohustuse rikkumine  meditsiiniteenuse osutamisel ja kahju suurus.
7.8. Patsiendil ja Patsiendi nõusolekul ka tema lähedasel on õigus saada varem kindlaks määratud ajal ja kokku lepitud viisil teavet Patsiendi tervise ja meditsiiniteenuse osutamisega seotud asjaolude kohta. Patsiendil on õigus tutvuda oma terviseandmeid sisaldavate dokumentidega ja saada nende dokumentide koopiad elektrooniliselt, kui seadusest ei tulene teisiti. Kui Patsient soovib saada eksemplare ka paberkandjal, võetakse nende eest tasu (alates 5. leheküljest – 1 euro 1 leht).
8. PATSIENDI NÕUSOLEK TALLE MEDITSIINITEENUSE OSUTAMISEKS
8.1. Kui osutatav teenus on Meditsiiniteenus, osutab VIPMEDICUM seda Patsiendile ainult Patsiendi kirjalikul nõusolekul.
8.2. Eeldatakse, et vastuvõtule registreerumisel nõustub Patsient teadlikult Meditsiiniteenuse saamisega.
8.3. VIPMEDICUM ei vastuta Meditsiiniteenuse osutamisega kaasnevate negatiivsete tagajärgede eest, kui VIPMEDICUMi töötaja on Patsienti teavitanud võimalikest riskidest ja tagajärgedest ning Patsient on andnud nõusoleku talle Meditsiiniteenuse osutamiseks.
8.4. VIPMEDICUMil on õigus  enne Meditsiiniteenuse osutamist, sh. enne igat protseduuri, küsida Patsiendilt nõusolekut Meditsiiniteenuse osutamiseks kirjalikus (allkirjastatud) vormis või e-kirjas.
8.5. Kui VIPMEDICUMi töötaja hinnangul ei saa Patsient aru Meditsiiniteenuse olemusest ega sellega seotud riskidest, on VIPMEDICUMil õigus keelduda Meditsiiniteenuse osutamisest. VIPMEDICUMil on õigus keelduda Meditsiiniteenuse osutamisest ka siis, kui Patsient ei anna nõusolekut VIPMEDICUMi töötaja nõutud vormis.
8.6. Patsiendil on õigus igal ajal oma nõusolek Meditsiiniteenuse osutamiseks tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetab VIPMEDICUM Patsiendile Meditsiiniteenuse osutamise viisil, mis ei kahjusta ta tervist, ja palub Patsiendil nõusoleku tagasivõtmist kinnitada kirjalikus (allkirjastatud) vormis või e-kirjas. Meditsiiniteenusest keeldumine nõusoleku tühistamise teel ei vabasta Patsienti kohustusest maksta VIPMEDICUMi hinnakirja järgi juba osutatud teenuse eest tasu VIPMEDICUMi kulude katteks.
8.7. Kui Patsient on piiratud teovõimega isik, on tema seaduslikul esindajal (alaealise lapse vanemal ja eestkostjal, kes on kohtu poolt määratud täisealisele) õigus anda Patsiendi asemel teadlik nõusolek Meditsiiniteenuse osutamiseks ja see tagasi võtta selles osas, milles Patsient ei ole võimeline kaaluma iseseisvalt ja vastutustundlikult poolt- ja vastuargumente. Kui piiratud teovõimega Patsiendi seadusliku esindaja otsus piirab ilmselgelt Patsiendi huvisid, ei pea VIPMEDICUM seda järgima.
9. TEENUSE MAKSUMUS JA SELLE EEST TASUMINE
9.1. Patsient tasub Teenuse eest vastuvõtule registreerimise avalduse esitamise päeval kehtiva hinnakirja järgi, mis on VIPMEDICUMi veebilehel www.vipmedicum.ee ja millega saab tutvuda kohapeal kliiniku administraatori juures.
9.2. VIPMEDICUMil on õigus teha teenuste hinnakirja muudatusi.
9.3. Haigekassa ei võta endale kohustust tasuda VIPMEDICUMi poolt Patsiendile osutatud Teenuste eest.
9.4. Kui Teenuse osutamise ajal tekib vajadus osutada Patsiendile Teenust või teha protseduur, millele Patsient ei olnud registreeritud ja mille hind ei ole Patsiendile teada, või kui Patsient teavitab oma soovist talle sellist Teenust osutada või sellist protseduuri teha, teavitab VIPMEDICUM Patsienti vastava Teenuse või protseduuri hinnast ning teeb kindlaks, kas Patsient soovib saada vastavat Teenust või protseduuri.
9.5. Patsient tasub Teenuse eest täies ulatuses kohe pärast Teenuse saamist kliiniku administraatorile sularahas, pangakaardi või VIPMEDICUMi kinkekaardiga.
9.6. Samuti on Patsiendil õigus Teenuse eest tasuda järelmaksuteenuse pakkuja kaudu. Selleks on Patsient kohustatud sõlmima järelmaksuteenuse pakkujaga vastava lepingu, mida VIPMEDICUM aktsepteerib. Lisateavet järelmaksuga maksmise kohta saab VIPMEDICUMi veebilehelt https://www.vipmedicum.ee/hinnad/esto-jarelmaks/, https://www.vipmedicum.ee/hinnad/modena-maksa-kuni-3-osas/, https://www.vipmedicum.ee/hinnad/liisi-jarelmaks/, https://www.vipmedicum.ee/hinnad/medicrediti-jarelmaks/
10. VASTUVÕTU EDASILÜKKAMINE VIPMEDICUMi POOLT
10.1. VIPMEDICUMil on õigus Teenuse osutamist edasi lükata, kui:
10.1.1. VIPMEDICUMi hinnangul on see mõistlik, arvestades Patsiendi seisukorda;
10.1.2. töökorraldusega seotud ettenägematute probleemide tõttu (näiteks spetsialisti haigus või meditsiiniseadme / aparaadi rike) ei ole Teenuse osutamine registreeritud ajal võimalik.
10.2. VIPMEDICUM teavitab Patsienti vastuvõtu edasilükkamisest esimesel võimalusel ja pakub talle esimest võimalikku vastuvõtuaega.
10.3. Patsiendil ei ole õigust nõuda VIPMEDICUMilt hüvitist võimalike kulude eest, mis on seotud vastuvõtu edasilükkamisega.
11. TEENUSE OSUTAMISEST KEELDUMINE
11.1. VIPMEDICUMil on õigus keelduda Teenuse osutamise Lepingu sõlmimisest või konkreetse Teenuse osutamisest juba sõlmitud Teenuse osutamise lepingu raames, kui:
11.1.1. Patsient hilineb vastuvõtule punkti 5.1 järgi;
11.1.2. Patsient rikub oma kohustusi, mis tulenevad suuliselt või kirjalikult kokku lepitud teenuse osutamise tingimustest, üldtingimustest või õigusaktidest;
11.1.3. Patsient ei esita VIPMEDICUMile Teenuse osutamiseks vajalikku teavet;
11.1.4. Patsient rikub VIPMEDICUMi abistamise kohustust Teenuse osutamisel, sealhulgas ei nõustu peamise meditsiiniteenuse osutamisega kaasnevate meditsiiniteenustega, ilma milleta pole peamise meditsiiniteenuse osutamine otstarbekas;
11.1.5. VIPMEDICUMi töötaja ei saa Patsiendiga temale arusaadavas keeles suhelda ja Patsient ei saa tõlki kaasata, mille tagajärjel võib osutuda teenus Patsiendile sobimatuks või tema tervisele ohtlikuks;
11.1.6. VIPMEDICUMi töötaja hinnangul on Patsiendil alkoholi- või narkojoobe tunnused;
11.1.7. Patsient käitub VIPMEDICUMi töötajaga ebaviisakalt;
11.1.8. Patsient rikub VIPMEDICUMi ruumides korda;
11.1.9. Patsient rikub teiste Patsientide, VIPMEDICUMi töötajate või teiste VIPMEDICUMi ruumides viibivate isikute privaatsust, sealhulgas pildistab neid, salvestab nende vestlust või filmib neid;
11.1.10. VIPMEDICUMi töötaja sõnul võib Patsient ohustada VIPMEDICUMi töötajate, teiste isikute füüsilist tervist või nende vara;
11.1.11. Patsient on VIPMEDICUMile võlgu varem osutatud Teenuse eest;
11.1.12. Patsient soovib saada meditsiiniteenuseid, mille osutamine Patsiendile ei ole meditsiinilisest seisukohast põhjendatud;
11.1.13. Patsient soovib saada Teenust, mille osutamine ohustaks ta tervist rohkem kui Teenuse osutamata jätmine;
11.1.14. vastavalt tegevuslitsentsile ei ole VIPMEDICUMil õigust osutada Patsiendile soovitud teenust või kliinikus pole ajutiselt pädevat spetsialisti konkreetse teenuse osutamiseks;
11.1.15. Patsient on mitu korda (vähemalt kolm korda) loobunud registreeritud vastuvõtuajast;
11.1.16. Patsient taotleb Teenuse osutamist tingimustel, mis on vastuolus Üldtingimustega.
11.2. Kui VIPMEDICUM keeldub Patsiendist sõltuvatel põhjustel Teenuse osutamisest vastavalt Üldtingimustele, ei vabasta see Patsienti kohustusest maksta Teenuse osutamiseks registreeritud vastuvõtuaja eest  VIPMEDICUMi hinnakirja järgi.
12. TAGASISIDE JA KAEBUSED
12.1. Kui Patsiendi ja VIPMEDICUMi vahel tekib seoses Teenuse osutamisega lahkarvamus, lahendatakse selline erimeelsus läbirääkimiste teel ja kolmandaid isikuid kaasamata. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigi seaduste alusel.
12.2. Patsient saab teenuse osutamise kohta saata VIPMEDICUMile tagasisidet, kaebusi ja ettepanekuid:
12.2.1. täites VIPMEDICUMi veebilehel https://www.vipmedicum.ee/kontakt/kiri-direktorile/ vastava vormi;
12.2.2. telefoni teel, helistades telefoninumbril (+372) 6 590 231 kliiniku tööpäevadel;
12.2.3. e-posti aadressil vipmedicum@vipmedicum.ee.
12.3. VIPMEDICUMi esitatud kaebused registreeritakse kohe.
12.4.VIPMEDICUM vastab kaebusele 30 päeva jooksul pärast selle registreerimist. Vastus saadetakse Patsiendile e-posti teel või Patsiendi postiaadressile. VIPMEDICUM ei vasta anonüümsetele kaebustele või kaebustele, mis näitavad, et kaebuse esitaja ei vaja VIPMEDICUMi vastust.
12.5. VIPMEDICUMi  tegevusele hinnangu saamiseks võib Patsient pöörduda ka vastavate järelevalveasutuste poole, sealhulgas terviseameti (Paldiski mnt. 81, 10617 Tallinn, e-post kesk@terviseamet.ee), sotsiaalministeeriumi ja meditsiiniteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni poole. (Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, e-post: info@sm.ee

3.1.1. – https://www.vipmedicum.ee/broneeri-online/
3.6. – https://www.vipmedicum.ee/isikuandmete-tootlemise-kord/
9.6. – https://www.vipmedicum.ee/hinnad/esto-jarelmaks/, https://www.vipmedicum.ee/hinnad/modena-maksa-kuni-3-osas/, https://www.vipmedicum.ee/hinnad/liisi-jarelmaks/, https://www.vipmedicum.ee/hinnad/medicrediti-jarelmaks/